Sanan laajimman käsityksen mukaan innovaatioksi käsitetään kaikki uudet ideat, metodit, tai laitteet, ja usein termiin liitetään positiivinen ratkaisu olemassa oleviin tarpeisiin. Innovaation lähteitä on useita, ja ne tapahtuvat proaktiivisesti ryhmän tai yksilöiden toimesta, reaktiona jo tapahtuneeseen epäonnistumiseen, tai joskus ihan vaan vahingossa. Usein innovaatiot seuraavat muutoksia, jotka saattavat tapahtua teollisuuden toiminta tavoissa ja rakenteessa, markkinavoimissa, paikallisissa tai maailman laajuisissa demografioissa, tavassa jolla ihmiset havaitsevat, ja käsittävät ympäristönsä, tai tieteen kehityksessä. Myös yksityisten ihmisten elämäntilanteiden muutosten tiedetään synnyttäneen innovatiivisia ratkaisuja.

Innovaatio mallit

Lineaarisen innovaatiomallin mukaan innovaatio kehittyy valmistaja tahon tietoisen kehityksen tuloksena, ja kohteena on tuotanto, ja tuotteen myynti. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää iPhone -älypuhelinta, joka kehitettiin laajoille kuluttajamarkkinoille. Viime aikoina on myös tunnistettu käyttäjäkeskeinen innovaatio malli, jonka mukaan henkilö tai yritys kehittää tuotteen omaan käyttöönsä. Tämän tyyppistä innovaatiota ajaa sopivan tuotteen puuttuminen innovaatio hetkellä.  Käyttäjäkeskeisen innovaation ajatellaan usein olevan tarpeeseen nopeammin reagoivaa kuin valmistajan toimesta tapahtuvan. Esimerkkejä löytyy useilta alueilta. Urheilun keskuudessa ensimmäinen lumilauta kehitettiin harrastajien toimesta 1965, kun taas kaupalliset lumilaudat ilmestyivät markkinoille vasta 90-luvulla. Musiikin alalla kuluttajat olivat nopeita tallentamaan omat levykokoelmansa MP3 muotoon heti formaatin kehittymisen jälkeen, kun taas

Innovaation kehitysvaiheet

Innovaation kehittymiseen kuuluu yleensä kolme vaihetta. Sen kehitystä ennakoi tarve tuotteelle, palvelulle tai prosessille. Innovoivan tahon tunnistettua tämän tarpeen, terve kehitys vaatii asiansa osaavia henkilöitä, joilla on hallussa tarvittava tekniikka, sekä sopivan rahallisen tuen. Tarvittavan osaamisen, teknologian ja finanssituen määrä vaihtelevat innovaatioista riippuen. Ennen innovaation tarkoituksellista syntyä, tuottaja usein käyttää suuren määrän aikaa markkina- sekä teknologiseen tutkimukseen. Tärkeä osatekijä innovaation menestymisessä on asiakaskunta, ja heidän halunsa ostaa tuotetta tai palvelua. Kuluttajien mahdollista käyttäytymistä tutkitaan focus group -raadeilla, ja muilla todistetuilla tutkimus tavoilla. Tekninen kehitys tapahtuu usein usean samantyyppisen tuotteen kokeiluasteelle tuottamisessa, ja tulosten analysoinnissa, ja joskus tuotteet annetaan aikaisessa vaiheessa pienen luotettavan kuluttajaryhmän käyttöön. Innovaatiot saavat alkunsa useista syistä. Suosituimpia ovat laadun kasvattaminen, uusien markkina-alueiden valtaaminen, tuotevalikoimien laajentaminen, sekä parempi tuotanto prosessi, joka vähentää materiaali- ja palkkakuluja. Innovaatiot tapahtuvat myös ympäristölle aiheutuvien vahinkojen vähentämisen puolesta. Samat tavoitteet toimivat täysin eri osa-alueilla toimiville firmoille, ja maalien tiedostaminen on tärkeää niin hyväntekeväisyysjärjestöille, kenkätehtaille, kuin mainostoimistoillekin. Yhtiöiden toimintaan ja prosesseihin liittyvät innovaatiot saavat usein alkunsa firman laajemmista tavoitteista, tuottoon liittyvistä suunnitelmista, ja kilpailukyvyn kasvattamisesta. Suurempien firmojen innovaatioita ajavat usein tuotannon kasvatus siinä vaiheessa, kun pelkkä kulujen pienentäminen, ja fyysisten tuotantotapojen muokkaaminen ei auta sen nostossa. Informaatio teknologian alueella useat yhtiöt rohkaisevat työntekijöidensä innovatiivista prosessia. Esimerkiksi Googlen leivissä olevien odotetaan käyttävän 20% työajastaan henkilökohtaisten, itseohjattujen projektien tekemiseen. Useat Googlen tarjoamat tuotteet, kuten Google Mail, ovat saaneet alkunsa tässä Innovation Time Off -systeemissä. Kaikki innovaatiot eivät päädy yleiseen käyttöön. Varsinkin prosessi innovaatioissa epäonnistuminen johtuu usein tuottajan, tai ensimmäisten käyttäjien sisäisen prosessin heikkouksista. Näissä tilanteissa epäonnistuminen voitaisiin välttää paremmalla tavoitteellisuudella, tulosten monitoroinnilla, yleisesti paremmalla sisäisellä tiedotuksella, sekä työntekijöiden vapaaehtoisen osallistumisen lisäämisellä.

Innovaation kehitysvaiheet

Innovaation tapahduttua se usein leviää uusille käyttö alueille. Monet kosmetiikka alalla tehdyt keksinnöt alkavat huippuluokan tuotteista, ja vuoden sisällä samat ainesosat ovat mukana myös halvemmissa tuotemerkeissä suuremmalle määrälle kuluttajia. Tässä vaiheessa kalliimmat merkit ovat usein jo kehittämässä seuraavaa innovaatiota, ja sykli toistuu vuosi vuoden jälkeen. Innovaation hyödyllisyyden, ja innovatiivisuuden tason mittaaminen on niiden laajuuden vuoksi hankalaa, ainoa yhdistävä tekijä on tuotteen uutuus ja erikoisuus.